Inloggen
Nanny in het Noorden_Thumbnail_02.png

ouder-nanny-relatie

Regeling Dienstverlening aan Huis 

Naast de voordelen van nanny-opvang zijn er ook verplichtingen en rechten voor de vraagouder als werkgever en de nanny als werknemer. Er is tussen de vraagouder en de nanny sprake van een arbeidsovereenkomst die valt onder de regeling Dienstverlening aan Huis. Dit is een regeling van de overheid die witwerken stimuleert, zodat particulieren maximaal 3 dagen per week iemand kunnen inhuren om bijvoorbeeld oppaswerkzaamheden uit te voeren.

 

Belangrijkste verschillen Dienstverlening aan Huis met loondienstverband

· Loondoorbetaling bij ziekte: De loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte bedraagt 6 weken in plaats van 104 weken. De nanny maakt aanspraak op 70% doorbetaling, maar minimaal minimumloon, tot 6 weken na de eerste dag van ziekmelding. Als het werk 6 weken na ziekmelding nog niet geheel hervat is, vervalt de doorbetalingsverplichting.

· Loonheffingen en premies: Omdat de overheid witwerken wil stimuleren met deze regeling, bestaat voor de vraagouder geen verplichting om loonheffingen (loonbelasting en sociale premies) in te houden. De nanny is dus ook niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WIA, WW, ZW, pensioen). Dat wil zeggen dat de nanny geen aanspraak kan maken op de in deze wetten opgenomen uitkeringen bij werkeloosheid of pensioen. Wel moet de nanny zelf de bruto ontvangen inkomsten opgeven bij de aangifte van de inkomsten belasting na afloop van elk jaar. Wij raden nanny’s aan om in ieder geval 1/3 van de ontvangen opvangvergoeding opzij te zetten voor deze inkomstenbelastingen

· Opzegging arbeidsovereenkomst: Voor opzegging is er geen ontslagvergunning van UWV vereist. Wel is er een opzegtermijn in het contract opgenomen, waar nanny en vraagouder zich aan dienen te houden. Bij opzegging door ouder is er recht op een transitievergoeding.

 

Belangrijkste overeenkomsten Dienstverlening aan Huis met loondienstverband

Alle andere rechten en plichten van het arbeidsrecht zoals dat in Nederland geldt zijn van toepassing. Denk hierbij ook aan:

· Proefperiode: Bij aanvang van arbeidsrelatie is er sprake van een proefperiode.

· Een ARBO-veilige werkomgeving: Een nanny kan de vraagouders aansprakelijk stellen als zij kan aantonen dat de vraagouders een niet veilige werkplek verweten kan worden. Bijvoorbeeld astma vanwege stoffige werkplek ondanks mails, een gebroken been op de trap terwijl vastgelegd is dat de trap leeg zou zijn tijdens de opvang.

· Doorbetaalde vakantie en vakantietoeslag: Dit zit in al in het uurtarief verwerkt. Hiervoor wordt dus geen aparte administratie bijgehouden.

·De wet arbeid en zorg: Het betreft verlofregelingen die niet door de werkgever zelf worden betaald, maar door bijvoorbeeld UWV: het zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof, langdurend zorgverlof en ouderschapsverlof. Het betreft ook regelingen die wel door de werkgever betaald worden: het calamiteitenverlof (bijvoorbeeld gesprongen waterleiding of brand) en het kortdurend zorgverlof (eigen kind naar het ziekenhuis).