Inloggen
Nanny in het Noorden_Thumbnail_02.png

ouder-nanny-relatie

Er is tussen de vraagouder en de nanny sprake van een arbeidsovereenkomst die valt onder de Regeling Dienstverlening aan Huis. De vraagouder is  werkgever van de nanny. 

Belangrijkste verschillen Dienstverlening aan Huis met loondienstverband:

  • Loondoorbetaling bij ziekte: De loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte bedraagt 6 weken in plaats van 104 weken. Bij ziekte zijn de eerste 2 geplande werkdagen, wachtdagen en hoeft er niet te worden doorbetaald. Daarna maakt de nanny  aanspraak op  70% doorbetaling tot  6 weken na de eerste dag van ziekmelding. Als het werk 6 weken na ziekmelding nog niet hervat is, vervalt de doorbetalingsverplichting.
  • Loonheffingen: Omdat de overheid witwerken wil stimuleren met deze regeling, bestaat voor de vraagouder geen verplichting om loonheffingen (loonbelasting en sociale premies) in te houden. De nanny is dus ook niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WIA, WW, ZW, pensioen). Dat wil zeggen dat de nanny geen aanspraak kan maken op de in deze wetten opgenomen uitkeringen. Wel moet de nanny zelf haar inkomsten opgeven bij de belasting. 
  • Een nanny mag maar op 3 dagen per week werken bij 1 gezin. Voor werknemers om loondienst verband is deze beperking er niet.
  • Opzeggen arbeidsovereenkomst: Voor opzegging is er geen ontslagvergunning van het UWV vereist. Wel moet de afgesproken opzegtermijn in acht genomen worden.

 Belangrijkste overeenkomsten Dienstverlening aan Huis met loondienstverband:

  • Bij aanvang van arbeidsrelatie is er sprake van een proefperiode.
  • Een ARBO-veilige werkomgeving bieden -> Een nanny kan de vraagouders aansprakelijk stellen als zij kan aantonen dat de vraagouders een niet veilige werkplek verweten kan worden. Bijvoorbeeld in geval van beenbreuk op de trap terwijl vastgelegd is dat de trap leeg zou zijn tijdens de opvang.
  • De gastouder heeft recht op doorbetaalde vakantie en vakantietoeslag. Dit zit in al in het uurtarief verwerkt. Hiervoor wordt dus geen aparte administratie bijgehouden.
  • Wet arbeid en zorg: Dit betreft verlofregelingen die niet door de werkgever zelf worden betaald, maar door bijvoorbeeld UWV zoals bijvoorbeeldhet zwangerschaps- en bevallingsverlo. Het betreft ook regelingen die wel door de werkgever betaald worden: het calamiteitenverlof (bijvoorbeeld gesprongen waterleiding of brand) en het kortdurend zorgverlof (eigen kind naar het ziekenhuis).
  • De nanny heeft recht op transitievergoeding.